Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

nanç Kuku ve Fanatizm

Osho
pubblicato da Butik

Prezzo online:
3,41

nanacak Bir ey Olmas Esas mdr? Bir eye nanmak Esas mdr?

"Unutma, yalnzca kör insanlar a inanrlar. Gözleri olan insanlar a inanmaz, bilirler! Bir eyi bildiin an, inanç ihtiyac kaybolur. Ama dünya inançllarla doludur."
-OSHO-

nanç, Kuku ve Fanatizm'de, Osho esiz ve genelde artc bak açsyla, insanlar kart gruplara ve özünde her "ötekini" "düman" olarak görmenin esas olduu bilinç sistemlerine ayran güçleri ele alyor. Osho Yaam Gereklilikleri serisi bireyin hayatndaki en önemli sorulara odaklanr. Her kitap özellikle içsel yaantmz ve varolu kalitemizle ilgili konulara odaklanarak kiisel anlam ve amaç araymz için önemli olan sorulara dair zamansz ve her zaman çada görü ve açklamalar içerir. OSHO yirminci yüzyln en ilham veren spiritüel öretmenlerinden biridir. çsel dönüüm bilimine olan katklaryla tannmaktadr ve öretilerinin etkisi dünyann her ülkesinde, her yatan insana ulaarak büyümeye devam etmektedir.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 216

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 137

Bask Yl: 2014

Dili: Türkçe
Yaynevi: Butik

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Opere divulgative e generali

Editore Butik

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785986263

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "nanç Kuku ve Fanatizm"

nanç Kuku ve Fanatizm
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima