Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Osmanl mparatorluu'nun çöküü ngiliz Ermeni ttifak ile balad. Peki ngilizler ve Ermeniler nasl ittifak etti. 1688'de ngiliz ve ran-Hindistan Ermenileri arasnda imzalanan ve asrlarca sadk kalnarak koruna bu antlama nasl gerçekleti.

Üzerinde güne batmayan ngiliz mparatorluu'nun kuruluunda Ermeniler ne gibi bir role sahiplerdi?

ngiliz istihbarat ann ekillenmesinde 19. yüzylda ngilizler Ermenileri nasl kulland?

ngilizler, kendi imparatorluk çkarlar için Ermeniler ve Türkleri nasl birbirine düman etti?

1915 olaylarnn perde arkasnda neler var?

Peki ngilizler neden Ermenileri yüz üstü braktlar?

Daha bunun gibi onlarca günümüze kadar cevaplanmam sorular bu çalmada cevap buluyor.

Halil Ersin Avc'nn 7 yllk Türkiye, ngiltere, Fransa, ABD ve Almanya'daki aratrmalarnn neticesinde ortaya çkan bu çalma kapsam itibariyle de bir ilk.

Ermeni Meselesine ve Ortadou'yu kana bulayan daha birçok mevzuya hiç bakmadnz bir açdan bakacaksnz.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia dell'Asia

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/10/2019

Lingua Turco

EAN-13 9786056960345

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "ngiliz Ermeni ttifak"

ngiliz Ermeni ttifak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima