Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Montaigne ile okuyucu arasna girecek olan herkes, bo sözler söylemek tehlikesine düer. Yeni düünce, insan bilincinin insan ve doay serbestçe tanmak çabas ise, Montaigne bu çabann ilk büyük hamlesidir.

Denemeleri, "kendini tan" ilkesinin bütün bir ömre uygulanmasdr. Bu bakmdan Montaigne, Sokrates'i Platon'dan çok daha iyi anlam saylabilir. SABAHATTN EYÜBOLU ***"Yalnzca Sokrates, Bilge adn almaya hak kazanmtr. Kendisini böylesine tanyan kimse, kendinden ne kadar söz etse yeridir.*Bence insan ne olduunu bilmekte dikkatli olmal; iyi yann da kötü yann da ayrm gözetmeden, bilinçli bir ekilde ortaya çkarmaldr. *Herkes, kendisi için bir derstir; yeter ki kendini yakndan tanyabilsin. Bildiklerimi söylemiyor, kendimi inceliyorum burada. Bakalarna deil, kendime ders veriyorum."

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Kafekültür

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/08/2020

Lingua Turco

EAN-13 1230004153078

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "nsan"

nsan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima