Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gündelik yaamn dokusundan alnm scack, gerçek, küçük; ama güçlü insanlar... Ayrcalkllar ya da insancklar... Benzersiz düler, düünceler, efkat dolu, belki yorgun; ama insanla deer katan yürekler... Her satrnda insan psikolojinin ince çizgilerle okuyucuya aktaran bu kitap gölgede kalm, küçük yaamlar özgün bir bak açsyla deerlendirir. Dostoyeski'nin ilk roman olsa da anlatmndaki yalnl, insan psikolojisini vermesindeki baars ve Rus toplumuna bir sosyolog gözüyle bakmasyla çok baarl bir kitaptr, nsancklar.

Dili: Türkçe
Yaynevi: Zambak Çocuk

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Zambak Çocuk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/01/2013

Lingua Turco

EAN-13 2789785926832

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "nsancklar"

nsancklar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima