Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

nsann Türeyii, Charles Darwin'in ilk kez 1871 ylnda baslan evrim kuram hakkndaki kitabdr. Kitap Darwin'in, 1859'da yaynlanan Türlerin Kökeni'nden sonra insann evrimi kuramn konu edinen ikinci kapsaml eseridir. Kitapta bir tür olarak insan, yani insann bedensel ve zihinsel bakmdan öbür hayvanlarla evrimsel ilikileri incelenmektedir.

Bu yaptn balca erei, birincisi, bütün öbür türler gibi insann da kendinden önce yaam bir biçimden türeyip türemediini; ikincisi, insann geliim yolunu; üçüncüsü, insan rklar arasndaki farklarn önemini incelemektedir.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 252

Bask Yl: 2015

e-Kitap:

Sayfa Says: 238

Bask Yl: 2013

Dili: Türkçe
Yaynevi: Evrensel Basm Yayn

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali

Editore Evrensel Basm Yayn

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785980100

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "nsann Türeyii"

nsann Türeyii
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima