Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

ntibah - Günümüz Türkçesiyle

Namk Kemal
pubblicato da Can Yaynlar

Prezzo online:
0,60

Biz daima Avrupa lisanlarnn edebiyatça gerek seçtikleri bütün kurallara gerek tercih ettikleri taklit tarzna tabi olmak mecburiyetindeyiz. Çünkü gerek o bütüne dair kurallar gerek o taklit tarz Avrupa'nn hevesli evhamndan çkma birtakm hayaller deil srf hakikat ve tamamyla tabiatn sevkidir.

Namk Kemal

ntibahgenel olarak ak ve kskançlk temalar etrafnda kurgulanm psikolojik ve ksmen sosyal muhteval bir eser olarak tanmlanr. Bu ve buna benzer konular Türk edebiyatnda daha önceki dönemlerde mesneviler ile halk hikâyelerinde de ilenmitir. Ancak Namk Kemal, savunduu "edebiyat- sahiha" adna, tahlil ve tasvirleriyle mümkün olduunca eskilerden ayrlmaya gayret etmi, söz konusu bir ksm duygular eskilerin aksine hayalî olarak deil beerî ve gerçekçi planda ele almaya çalmtr.

Abdullah Uçman

Edebiyatmzn ilklerindenntibah', Namk Kemal'in romana sunu olarak yazd ama yaymlatmad "Son Pimanlk'n Önsözü" yazsyla birlikte, günümüz Türkçesine uyarlanm olarak sunuyoruz.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750752155

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "ntibah - Günümüz Türkçesiyle"

ntibah - Günümüz Türkçesiyle
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima