Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ali Bey, yaklak 18 yana kadar babasnn gölgesinde yaar. Babasnn ölümünden sonra, çalma arkadalarnn yönlendirilmesiyle o dönemdeki elence yerlerine gitmeye balar. Bu gidi Ali Bey'i yava yava annesinden ayrr ve Mahpeyker adnda ahlaksz bir kadnn ana düürür.

Annenin olunu bu durumdan kurtarmak için satn ald cariye Dilaup ise Ali Bey'e gönülden balanr. Her eyini Ali Bey'in maceralar sonucu kaybeder.

lk romanlarmzdan saylan ntibah'ta Namk Kemal iyi ile kötünün mücadelesinde kendi tavrn iyiden yana koymasna ramen, okuyacanz bu romanda üzüntülü bir son beklemektedir sizi

Cep Boy:

Sayfa Says: 177

Bask Yl: 2009

e-Kitap:

Sayfa Says: 162

Bask Yl: 2009

Dili: Türkçe
Yaynevi: Okunas Kitaplar

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Okunas Kitaplar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785864028

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "ntibah"

ntibah
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima