Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ali Bey, iyi eitim görmü, varlkl bi ailenin çocuudur. Örenimini ve üzerindeki ilgiye ramen, hayat tecrübesinden tamamen yoksundur. Bir gün Çamlca'da dolarken ad Mahpeyker olan çok güzel bir kadnla tanr. Ali bey, ilk karlamada bile büyük ilgi duyduu bu kadn derin bir akla sevmeye balar. Oysa kadnn kirli bir geçmii vardr ve kendisine duyulan bu sevgiye layk biri deildir. Durumun farknda olmayan ve onu da kendisi gibi temiz bir sevda içinde hayal kuran genç adam, ksa zamanda evini ve iini ihmal etmeye balar. Durumun farkna varan aile büyükleri, onu bu durumdan kurtarmaya karar verirler. Düündükleri çözüm ise, evlerine genç ve çok güzel cariye almaktr...

nce Kapak:

Sayfa Says: 159

Bask Yl: 2013

e-Kitap:

Sayfa Says: 147

Bask Yl: 2013

Dili: Türkçe
Yaynevi: Panama Yaynclk

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Panama Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785952909

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "ntibah"

ntibah
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima