Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ali Bey, zengin bir ailenin tek çocuudur. yi bir örenim görür. Ancak ald bilgilerin kiiliinin gelimesinde etkisi olmaz. Yirmi yalarnda iken babas ölünce, keyfine göre yaamaya balar. Babâli'de kâtip olarak çalmaktadr. Bir gün Çamlca'da Mehpeyker adl güzel, fettan bir kadnla tanr, ona âk olur. Ali Bey'in annesi Fatma Hanm, Ali Bey'in davranlarndan kukulanr ve hafif merep bir kadnla ilikisi olduunu örenir. Ali Bey'i Mehpeyker'den vazgeçirebilmek için eve Dilâûb adnda bir cariye alr Namk Kemal, ntibah romann 1873-1876 yllar arasnda sürgünde bulunduu Magosa'da kaleme almtr. Amac, Osmanlca'nn roman yazmna uygun olduunu göstermektir. Yazar, romana "Son Pimanlk" baln koymutur. Dönemde yaplan yaynlar denetleyen kurum, romann baln yazara danmakszn "ntibah: Sergüzet-i Ali Bey" (Uyan: Ali Bey'in Maceras) olarak deitirmitir.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Racconti e antologie letterarie

Editore Ss Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/07/2014

Lingua Turco

EAN-13 9786059983211

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "ntibah"

ntibah
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima