Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dil, bir dizi kurallardan oluur. Oysa bu, çocuklar için geçerli deildir. Çünkü çocuklar, kendileridir; dilleri de onlara özgüdür: Çocukça, çocuksu
Çocuk dili deyip geçmek gerekir. Varl ile hayatmza renk katan, yaama sevincimizi artran çocuklarn kullandklar dil ve kelimelere verdikleri anlamlara dair çok sayda aratrma var.
Ebeveynlerin çocuklarla birlikte iken konuma ve davranlarna dikkat etmeleri gerektii hem ilgililer tarafndan hem de kitaplarda dile getirilir. Bu kitapta, çocuklarn kulland, fkra tadndaki 212 diyalogda bunu açkça görebilirsiniz.
Kitab okurken sk sk tebessüm edecek, çocukluunuzu ve çocuklarnzla yaptnz konumalar hatrlayacaksnz. Sonra da "Keke dünyay çocuklar yönetse" diyeceksiniz.

Dettagli

Generi Hobby e Tempo libero » Umorismo » Parodie e imitazioni

Editore Crab Publishing

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/08/2020

Lingua Turco

EAN-13 9781005142896

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Çocukça"

Çocukça
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima