Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Çocuklar çin Felsefe: Öfkelenmemek Elde Mi?

Özge Özdemir
pubblicato da Redhouse Kidz Yaynlar

Prezzo online:
1,20

pek Öretmen felsefe kulübü etkinliinde, "Bir insan hangi durumlarda kzgnlk ya da öfke duyar?" diye sorduunda herkesin anlatacak o kadar çok eyi vardr ki hararetle tartmaya balarlar. Öfkelenmemek Elde mi? kitabnda çocuklar, mitolojik kahramanlar üzerinden hak/hakszlk, küsmek, öfke, kzgnlk, özdeer, anlay, sevgi gibi kavramlar tartyor.

Felsefe eitmeni Özge Özdemir'in 9-12 ya aras çocuklarla yürüttüü `Çocuklar için Felsefe' atölyelerindeki tartmalardan yola çkarak kaleme ald her kitap, çocuklara ilgiyle okuyacaklar bir metin sunarak felsefeyi ve eletirel düünmeyi hayata katyor. Kitaplarn içinde yer alan Ezgi Platin'in `harf çizim'leri ise kavramlara elenceli bir yorum getiriyor.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Hobby, enigmistica, quiz e giochi

Editore Redhouse Kidz Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786052079997

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Çocuklar çin Felsefe: Öfkelenmemek Elde Mi?"

Çocuklar çin Felsefe: Öfkelenmemek Elde Mi?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima