Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

2010 NATIONAL BOOK AWARD sahibi

Bir bayapt, daha önce hiç açlmam bir hazine sandnn içini görmek için ayrcalkl bir davet. Johnny Depp

Coltrane'in ölduu yazd, akn ve isyanlarn yazyd ve Brooklyn'de tesadufi bir karlamann iki genç insan sanat, ballk ve balangçlarla dolu bir hayat yolculuuna çkartt yazd.

Pek çok eletirmen tarafndan 2010'un en iyi kitab olarak gösterilen ve son olarak prestijli National Book Award'u kazanan ÇOLUK ÇOCUK, bir ak hikâyesi olarak balayp bir at olarak sona eriyor. Altmlarn sonu, yetmilerin bandaki New York'a, onun zengin ve fakir insanlarna, sanatçlarna ve serserilerine bir selam çakyor. Yolun banda birbirlerine göz kulak olmaya söz vermi iki genç sanatç, Patti Smith ve Robert Mapplethorpe'un yukseliini ve öhret kapsn aralaylarn nefes kesici bir içtenlik ve saflkta anlatan bu kitap, gerçek bir masal.

"yalca bir çift önumuzde durup alenen bizi incelemeye balad. Robert ilgi çekmekten holanyordu, heyecanla elimi skt.
'Hadi, fotoraflarn çek,' dedi kadn, hayretler içindeki kocasna. 'Sanatçlar galiba.'
'Hadi canm,' dedi adam, omuz silkerek. 'Çoluk çocuk bunlar.'"
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 308

Bask Yl: 2010

e-Kitap:

Sayfa Says: 294

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Domingo Yaynevi

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Domingo Yaynevi

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785939221

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Çoluk Çocuk"

Çoluk Çocuk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima