Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

osti (2013), roman iz krogov varšavskih intelektualcev, prikazujejo druganost kot del normalnosti in predstavljajo nove modele sobivanja, ki so deloma utopija, deloma pa že del vsakdanjosti. So svojevrsten laboratorij, v katerem poteka neutrudno raziskovanje loveških ustev in odnosov med ljudmi. e je bil v Karpowiczevem prejšnjem romanu osmešen sakrosanktni model poljske družine kot »vir trpljenja in kazen«, v tem funkcionira vsaka možna družina in je rešilna bilka vsaka ljubezen med dvema bitjema. Ljubezen enako poveže dva moška kot žensko in moškega, in ko vstopiš v novo zvezo, ni nujno razbiti prejšnje. Družina je namre lahko tudi ve oseb ali samo lovek in žival - kot v utopinem eseju Olge Tokarczuk Kako si izmisliti Heterotopijo. V svetu osti ni takšnih politinih, ideoloških, verskih ali drugih delitev, ki jih ne bi premostila - e že ne ustvo, pa vsaj empatija, saj so delitve sekundarne sprio podkožne enakosti vsega loveškega, e ne kar vsega živega. Zato sta enako presunljiva pogin maka ali samotna smrt pogrešanega ljubimca.
Junaki eksperimentirajo s svojim življenjem, pri tem pa presegajo lastne meje in omejitve, se uijo in rastejo v odnosih - tudi onkraj verjetnega: homofobni, rasistini Norbert je svojim predsodkom navkljub ljubimec Vietnamca Maksa in angel varuh njegove družine. Katolianka Maria raje miži na obe oesi, kot da bi se pustila onesreiti moževi gejevski romanci. Vietnamski poslovnež se iz skrbnega moža in oeta meni ni tebi ni izbubi v metulja, oarljivo Kim Lee. Drugi liki so morda manj osupljivi, zveze med njimi pa ni manj zapletene.
Naslovne »osti«, ki so tako -osti kot ostí (ribje srti, košike, v slovenšini še bodice ali zbadljivke), kot pravi avtor, bralcu omogoajo »svobodo izbire teme«, pa glede na to, kaj ga je v romanu presunilo, poiskalo, nagovorilo - »naj so to kakšne istovetnosti, zaljubljenosti, radosti, lojalnosti«. Morda strpnosti. Ali zaaranosti z jezikom: igrivim, zabavnim, dekonstruiranim in znova zlaganim, kot bi isto sam zase vodil loeno naracijo.
Jana Unuk

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/10/2017

Lingua Sloveno

EAN-13 9789617020229

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "osti"

osti
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima