Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Januar

Allerede navnet på årets første måned har festlig klang, der bebuder den stigende kurve i naturens kredsløb og lader os ane forårets genkomst fjernt forude. Vel er vi endnu midt i vinteren - har endda dens strengeste tid i vente - men vintersolhvervet og den korteste, lysfattigste af årets 365 dage ligger bag; vi ved, at det på ny går fremad - mod lys, mod varme, mod rigere liv."

J.O. Bøving-Petersen fører os igennem den danske naturs udvikling fra januar til december. Det er interessant at følge med i årets gang i 1918 og se, hvad der har forandret sig i dansk natur, siden bogen oprindeligt blev udgivet til i dag. Jens Orten Bøving-Petersen (1864-1937) var en dansk naturvidenskabsmand, der skrev en lang række bøger om zoologi og andre naturvidenskabelige emner. J.O. Bøving-Petersen var uddannet magister i zoologi og arbejdede ved siden af forfattergerningen som lærer. Hans bøger er letlæselige og handler både om dyr i havet og på landjorden samt om uddøde såvel som endnu eksisterende arter.

Dettagli

Generi Scienza e Tecnica » Fisica » Geologia e Scienze della Terra » Meteorologia e climatologia » Geologia e Litosfera » Biologia » Geografia » Opere generali

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/06/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788726424164

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Året i Danmark"

Året i Danmark
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima