Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Joseph O'Connor bámulatos regénye olyan mélyen ábrázolja a szerelmi kapcsolatok szövevényeit és a mvészi kreativitás alkímiáját, mint nagyon kevés m a világirodalom történetében - s egyúttal elmeséli a Drakula eltörténetét: a viktoriánus Londonban és Bram Stoker lelkében lejátszódó hátborzongató eseményeket, amelyek minden idk legnagyobb hatású horror-regényének megalkotásához vezettek.

Három különleges mvész élete kapcsolódik össze a londoni Lyceum Színházban az 1870-es évektl: Henry Irving, a Fnök a kor leghíresebb színésze - izzó szenvedélyekbl, indulatokból, félelmekbl és szeszélyekbl sztt rendkívüli ember; Ellen Terry, a rajongott színészn csupa bölcsesség és nagylelkség; Bram Stoker, a színház igazgatója pedig szinte észrevétlen mögöttük - mindig árnyékban van, a kulisszák mögött, de hármójuk szerelmi és mvészi drámájának mégis fszereplje is.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/10/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634794387

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Árnyjáték"

Árnyjáték
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima