Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

slam hukuku eserlerinde risk, muhâtara, garar ve cehalet konular içerisinde incelenmitir. Naslarn dorudan yasaklad kumar ve garar içeren akitler yannda, Kur'an ve sünnetin belirledii genel ilkeler dikkate alnarak müçtehit imamlarca bey' akdi balamnda akit sistematii oluturulmu ve akitler içerisinde akdi fesâda götürecek derecede olan tesadüf ve ansa bal akitler yasaklanmtr. Bu açdan ans ve tesadüfe dayandrlan birçok akit, akit hürriyeti kapsamnda deildir. Sonuçlar talih ve tesadüfe dayanan rizikolu akitler, slam borçlar hukuku ve slam iktisad alannda yaplan modern çalmalarda, özellikle sigorta akdi ve teminat mektubu balamnda ele alnm ancak bu akitlerde riba yasa ve garar konusuna younlalm, rizikolu akitlerin klasik literatür balamnda ve günümüzde nasl anlalmas gerektii üzerinde yeterince durulmamtr. Buradan hareketle günümüz çalmalarnn bir ksmnda rizikolu akitlerden bazlarnn ele alnm olduu ancak bu türden akitlerin bir bütün halinde incelenmedii hatta baz akitlerin inceleme konusu dahi yaplmad gerçei ile kar karya kalmaktayz.
Çada çalmalarda yeterince ilenmemi olan bu konuda aratrarak elde ettiimiz bilgilerden hareketle slam hukuku açsndan rizikolu akitleri bir çerçeve içerisine oturtmaya ve bu akitlerin özelliklerini ve rizikolu yönlerini ortaya koymak suretiyle bu sözlemeler hakknda sonuçlar ortaya koymaya çaba gösterdik.
Bu çalmann, rizikolu akitler konusunun günümüzde daha iyi anlalmasna katkda bulunmasn ve günümüzde ortaya çkan yeni akit türlerine salkl hüküm verilmesini salayacak teorik bir alt yap tekil etmesini temenni ediyoruz.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Islam » Civilà islamica , Economia Diritto e Lavoro » Economia » Economia, altri titoli » Economia del lavoro, occupazione e disoccupazione

Editore Astana Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/06/2020

Lingua Inglese

EAN-13 1230003959350

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "slam Borçlar Hukukunda Risk Teorisi ve Rizikolu Akitler"

slam Borçlar Hukukunda Risk Teorisi ve Rizikolu Akitler
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima