Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

slam Ça Balyor

Burhan Bozgeyik
pubblicato da Çr Yaynlar

Prezzo online:
1,10

Beer tarihi, aslnda lâhi sistemle, bu sisteme muhalefet edenlerin mücâdelesinden ibarettir. Bu mücâdelenin en çetinleri geçtiimiz yüzylda olmutur ve henüz eiinde bulunduumuz bu Yirmi Birinci Yüzylda olmaktadr.

"Yeni Dünya Düzeni" ad altnda dehetli zulüm tablolar sergileyenler, insanlar emperyalist pençeleri altnda inim inim inletenler, kendilerini "rakipsiz güç" olarak ilan etmilerdir.

Oysa bu ekilde "yalanc pehlivan" gibi ortalkta çalm satarak dolaan zorbalar da çok iyi bilmektedir ki, yeryüzünün gerçek süper gücü domak üzeredir. te slâm dünyas ve bütün dünya bu doum sancsn çekmektedir.

u anda 60 tane slâm ülkesi vardr. Bu ülkeler, hem dünyann en stratejik bölgelerinde, hem ekonominin can damar mesâbesindeki kaynaklara sahip, hem de en büyük güç olan genç nüfusu elinde bulundurmaktadr.

Bu slâm ülkeleri; tpk "Amerika Birleik Devletleri" gibi, tpk "Avrupa Birlii" gibi, tpk "ngiliz Milletler Topluluu"gibi,"Cemâhire-i Müttefikâ-i slâmiye" eklinde, yani "slâm Birleik Cumhuriyetleri" ad altnda bir araya geldikleri takdirde, ite o vakit yeryüzünün gerçek süper gücü ortaya çkacaktr. O zaman sadece yirminci asr boyunca durmakszn ezilen, zulme mâruz kalan Müslümanlar deil, bütün insanlk huzura, refaha ve gerçek saâdete kavuacaklardr.

Bu gerçein farkna varan ifsat komiteleri, oyun üzerine oyun tezgâhlamakta, bu mes'ud doumu engellemeye çalmaktadrlar.

Evet artk herkes söyleyeceini söyledi. imdi söz slâmn. Bundan sonra gündemde hep slâmiyet olacak. Bu çalmamz, bu "temelli gündeme" katkda bulunursa kendimizi bahtiyar eddedeceiz.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Fede, politica e società » Religione e scienza

Editore Çr Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786257980579

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "slam Ça Balyor"

slam Ça Balyor
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima