Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

slam'da Haremlik Selamlk

Burhan Bozgeyik
pubblicato da Çr Yaynlar

Prezzo online:
1,10

slâm, iffet, edeb, hayâ, ahlak dinidir. Peygamber Efendimiz (asm); "Geçmi peygamberlerden bize ulaan söz de udur'Utanmadktan sonra, istediini yap:";"Haya imandandr" buyurmutur. slâm cemiyetinin temeli, "haya"ya dayanr. Hayasn kaybeden bir toplum, tefessüh etmi demektir. "Hayali hayat" muhafaza etmede, "HaremlikSelamlk" tarznn hayâti bir ehemmiyeti vardr. Yani, kadnn, mahremi olan erkeklerin haricindeki erkeklerle görümesine snr konulmas, hâkeza erkein mahremi olan hanmlarn dndaki hanmlarla ihtilat etmemesi...

Islâm'n temel esaslarna sel gibi hücumlarn olduu bir zamanda yaamaktayz. Bid'alar ç gibi üzerimize boca edilmekte. Hele hele slâm toplumunun bu haremlik-selamlk konusundaki hassasiyetini krmak, tahrip etmek suretiyle slâm kalesinden gedikler açlmaya çallmakta. Bu eserde, bu mühim konu; Kur'ân- Kerim ve Hadis-i eriflere, müteber ve mütemed eserlere dayanlarak ele alnm ve ümmetin istifadesine sunulmutur.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Fede, politica e società » Religione e scienza

Editore Çr Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786257980548

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "slam'da Haremlik Selamlk"

slam
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima