Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

stanbul 1898 Kahvehane Hikayeleri

Allan Ramsay - Cyrus Adler
pubblicato da Maya Kitap

Prezzo online:
1,32

"Osmanl toplumunun nabz kahvehanelerde atard" demek yanl olmaz. Buralarda sohbet mahalle dedikodusuyla snrl kalmaz, 'devlet katna kadar' yükselirdi. Meddahlar, hikâye anlatclar, saz âklar ve airler kahvehanelerin vazgeçilmez çehreleri arasndaydlar. Sokaa taan mahalle kahvelerinde nargile de sohbetin ayrlmaz bir parçasyd.

Amerikal dilbilimci ve teolog Cyrus Adler uzun yllar stanbul'da yaam arkada Ramsay'den öhretini duyduu "kahvehane hikâyelerini" derlemek üzere stanbul'a gelir. ki dost aylarca stanbul kahvehanelerini dolap oralarda anlatlan sohbetlere kulak vererek hikâyeleri derler ve ngilizceye çevirirler. lk defa 1898'de New York'ta yaymlanan kitap daha sonra Londra'da da yaymlanr ama ardndan unutulur gider

Kahvehane Hikâyeleri: 19. yüzyl stanbul yaam, kültürü ve düünme tarzlar üzerine sosyolojik bir belge olmasnn yan sra, birbirinden ilginç 28 hikayeyi keyifle okuyacanz bir kitap olma özelliini de tamaktadr.

nce Kapak:

Sayfa Says: 160

Bask Yl: 2012

e-Kitap:

Sayfa Says: 66

Bask Yl: 2012

Dili: Türkçe
Yaynevi: Maya Kitap

Dettagli

Generi Arte Beni culturali e Fotografia » Fotografia » Fotografia: collezioni

Editore Maya Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785882589

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "stanbul 1898 Kahvehane Hikayeleri"

stanbul 1898 Kahvehane Hikayeleri
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima