Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

u Acayip Gökyüzü

Tark Uslu
pubblicato da Uurböcei

Prezzo online:
1,00

"Gökyüzünün hayat bilgisi ve fen bilgisi kitaplarnda yazmayan çok acayip gerçekleri" te geldik Acayip eyler Dizisi'nin dördüncü kitabna. Bu kitapta konumuz gökyüzü yani bamzn üzerindeki mavi gök kubbe... Geçenlerde büyük bir gazetenin internet sitesinde gezinirken "Gereksiz Bilgiler" diye bir köe gördüm. Merak edip bir baktm ve çok ardm. Çünkü "gereksiz bilgiler" ad altnda bakn hangi balklar vard: Gökyüzü neden mavidir? Bulutlar nasl oluur? Yamur nasl yaar?.. Demek birileri için bütün bunlar gereksiz birer bilgiden ibaretti öyle mi? Bunu gördüüm sralarda, sizler için bu kitab yazmakla meguldüm ve yamurun nasl yadna dair sayfalar dolusu yaz okumutum. Ancak okuduklarm içinde, bana gereksizmi gibi gelen tek bir cümle görmedim. Yamur bizim için ne kadar önemliyse; onun gökyüzünün engin mavilii içinde ipsiz ve direksiz dolaan dev gibi bulutlarn içinde,nasl damla damla yaratlyor olduunu bilmek de, o kadar önemliydi... Bu gökyüzünün altnda yayorsak, uzayn korkunç souundan, günein zararl nlarndan ve daha pek çok tehlikeden bu gökyüzü ile korunuyorsak, cierlerimizi bu gökyüzünden içimize çektiimiz hava ile iiriyorsak, bu gökyüzünden üzerimize usul usul yadrlyorsa yamur ve yeryüzündeki hayat, o yamur ile devam ettiriliyorsa, ayn gökyüzünün mavi teninde yedi renkli bir çiçek gibi açan gökkuan seyredip neeleniyorsak, ayn gökyüzünde esen kekik kokulu rüzgarlara serinliyorsak; gökyüzü bizim için bu kadar önemliyse, ona dair örenebileceimiz hiçbir bilgi gereksiz ve önemsiz olamazd. Elinizdeki kitab okuduunuzda bana hak vereceksiniz eminim!

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Scienza e Natura » Spazio

Editore Uurböcei

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786059723343

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "u Acayip Gökyüzü"

u Acayip Gökyüzü
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima