Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

u Acayip Yeryüzü

Tark Uslu
pubblicato da Uurböcei

Prezzo online:
1,00

Acayip eyler Dizisinin bu üçüncü kitab ile hepinize yeni bir merhaba! Bu kitabn sayfalar arasnda, yeryüzünün Hayat Bilgisi ve Fen Bilgisi kitaplarnda yazmayan çok acayip gerçeklerini bulacaksnz.

Güzel mavi gezegenimizin, kendine özgü yuvarlakl, çekicilii, yer kabuunun altnda sakl katmanlar, yanardalar ve elbette yanmayan dalar, çölleri, buzullar ve okyanuslaryla acayip ama gerçekten çok acayip bir yer olduunu göreceksiniz

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Scienza e Natura » Spazio

Editore Uurböcei

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786059723374

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "u Acayip Yeryüzü"

u Acayip Yeryüzü
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima