Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

La vida i altres projectes impossibles

Katarina Bivald
pubblicato da EDICIONS 62

Prezzo online:
4,99

L'Emma, la fi lla de l'Anette, tot just ha marxat de casa per anar a estudiar a la universitat. Ara, amb trenta-vuit anys, l'Anette, que va tenir la seva fi lla amb tan sols dinou anys i l'ha criat com a mare soltera, es troba més sola que la una i comença a patir la síndrome del niu buit. Així que ha decidit treure la llista de les coses pendents que li agradaria fer a la vida. En primer lloc, conduir una moto; però també altres projectes més difícils o impossibles: com enamorar-se bojament o conèixer la seva mare. Aviat s'adona, però, que tot això de la llibertat i l'aventura és força més complicat del que ella shavia pensat... Amb la col.laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Edicions 62

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/03/2016

Lingua Catalano

EAN-13 9788429775020

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "La vida i altres projectes impossibles"

La vida i altres projectes impossibles
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima