Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

?wiat druku 3D. Przewodnik

Anna Kaziunas France
pubblicato da Helion

Prezzo online:
9,04
10,39
-13 %
10,39

Kompendium wiedzy o druku 3D!

Jeszcze do niedawna drukarki 3D mo?na by?o spotka? wy??cznie w ksi??kach science fiction. Zaledwie par? lat wystarczy?o, by urz?dzenia te sta?y si? ogólnodost?pne. Otwieraj? one przed projektantami ogrom nowych mo?liwo?ci, a przygotowanie prototypów jeszcze nigdy nie by?o tak proste i szybkie. Si?gnij po t? ksi??k? i eksploruj ?wiat druku 3D!

W trakcie lektury poznasz budow? drukarki 3D i jej elementy sk?adowe. Nast?pnie zaznajomisz si? z popularnymi programami pozwalaj?cymi na przygotowanie wydruku. Nawet je?li dopiero zamierzasz zrobi? swój pierwszy projekt 3D, z tym przewodnikiem bez problemu przejdziesz przez ca?y proces i wydrukujesz prototyp na swojej drukarce lub w firmie ?wiadcz?cej takie us?ugi. Dowiesz si? tak?e wszystkiego o skanowaniu 3D po??czenie mo?liwo?ci drukarki 3D i technik skanowania trójwymiarowego pozwala stworzy? niesamowite projekty! Na ko?cu opanujesz zagadnienia zwi?zane z przemys?owym wykorzystaniem drukarek, dost?pnymi materia?ami oraz perspektywami rozwoju tej dziedziny projektowania. Si?gnij po t? ksi??k? i pod?? za technologicznym duchem czasu!

Dzi?ki tej ksi??ce:

  • poznasz konstrukcj? drukarki 3D
  • przygotujesz swój pierwszy projekt do druku przestrzennego
  • poznasz popularne narz?dzia
  • zaznajomisz si? z dost?pnymi materia?ami
  • poznasz perspektywy rozwoju druku 3D

Przewodnik po ?wiecie drukarek 3D!

Dettagli

Generi Informatica e Web » Linguaggi e Applicazioni » Hardware

Editore Helion

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/08/2014

Lingua Polacco

EAN-13 9781492015833

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "?wiat druku 3D. Przewodnik"

?wiat druku 3D. Przewodnik
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima