Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

ycie rozdzierane we woszech od lat 70-tych do dzi

Antonella Betti
pubblicato da youcanprint

Prezzo online:
0,00

Okoo 40 000 dzieci zostao si usunitych ze swoich rodzin". Nikt nie jest odporny na ten holokaust, na zniszczenie, które musi koniecznie si skoczy. Emma i jej siostry-siostry pozostaj nosicielami flag tego wszystkiego, a take najgoniejszych gosów uciszonych przez system, aby unikn tego, e ten system maszynowy w kocu utknie i przestanie zbiera ofiary na ofiarach. Dzieci nie s bankomatami", s i pozostaj dziemi (które naley uwaa za ludzi, a nie za przedmioty), które maj prawo do dorastania w rodzinie, z której pochodz. Nadszed czas, aby powiedzie wystarczajco duo o holokaucie dzieci, czy s one oddawane do pieczy zastpczej i / lub adopcyjne, umieszczane w domach rodzinnych, czy po prostu usuwane z daremnych powodów" z domu, z którego pochodz.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Youcanprint

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/04/2021

Lingua Polacco

EAN-13 9791220305280

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "ycie rozdzierane we woszech od lat 70-tych do dzi"

ycie rozdzierane we woszech od lat 70-tych do dzi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima