Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nasl olur da ilk basksn 1940'larda yapm bir kitap bugünün en üst düzey yaratclar için bu kadar önemli olabiliyor? James Webb Young' zamannda bu olaanüstü küçük kitab yazmaya tevik eden soruyu cevaplad için: Fikir nasl bulunur?
Reklâmclkta ve baka alanlarda iyi fikirler üretmek için basit ama mucizevi bir teknik
Bu kitap, 1965 ylnda ilk defa yaynlandndan beri, binlerce reklamcya, zihinlerinin içindeki bariyerleri ap yaratcklarn aça çkarmalar için yol gösterdi. airlerden ressamlara, bilimadamlarndan mühendislere kadar birçok profesyonel heyecan verici fikirler üretebilmek için, bu özlü ve güçlü kitaptan faydaland.

Reklâmcnn büyük ustalarndan James Webb Young'n benzersiz tecrübe ve zekas, içinizdeki o büyük, bir türlü ulaamadnz fikirleri kefetmenize yardm edecek, yaratclnzn önündeki o gizem perdesini sonsuza kadar kaldracak.

nce Kapak:

Sayfa Says: 80

Bask Yl: 2007

e-Kitap:

Sayfa Says: 52

Bask Yl: 2007

Dili: Türkçe
Yaynevi: Mediacat Yaynclk

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Mediacat Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785948636

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "yi Fikir Bulma Teknii"

yi Fikir Bulma Teknii
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima