Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Daha önce sektörel bilgi ve deneyimlerini yi Satc Olmak kitabnda okurlaryla paylaan Hakan Okay, bu kez yi Pazarlamac Olmak ile tekrar karmzda, çünkü Okay'a göre: "Pazarlama olmazsa, sat yaplamaz; sat olmazsa, pazarlama yaplamaz." yi Satc Olmak, sat iine yeni balayan veya iini daha iyi yapmak isteyen satclar için kaleme alnmt. yi Pazarlamac Olmak ise yeni giriimci, pazarlama yöneticisi adaylar ve yeni yöneticilere pazarlamann kilometre talarn gösteriyor. Pazarlama nedir ve neleri kapsar? Pazarlamac kimdir? yi bir pazarlamacnn yapmas gerekenler nelerdir? Okay bu önemli sorular tek tek ele alyor ve bize net yantlar sunuyor. Bu çalmada pazar aratrmasndan markalandrma ve konumlandrmaya, promosyondan halkla ilikilere kadar pazarlamann tüm süreçleri, sat ve pazarlamann fark, pazarlamann dünü, bugünü ve yarn, Hakan Okay'n keyifli ve öretici diliyle anlatlyor. Henüz üniversitede okurken perakende sat tecrübesi edinen Okay, yllarca sat ve pazarlama müdürlüklerinde bulunmu, seminerlerde konumalar yapm ve eitimler vermi, konusunda uzman olmasna ramen örenmeye ve örendiklerini paylamaya devam eden bir yazar. yi Pazarlamac Olmak, pazarlama üzerine yazlm güncel bir baucu kitab olmaya aday.

nce Kapak:

Sayfa Says: 205

Bask Yl: 2010

e-Kitap:

Format: epub32x32.png

Sayfa Says: 102

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Mediacat Yaynclk

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali

Editore Mediacat Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785881391

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "yi Pazarlamac Olmak"

yi Pazarlamac Olmak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima