Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hakan Okay, hayatn bir eyler satarak kazanmak zorunda olanlar için,

Bir sat profesyoneli olma yolculuunun henüz banda olanlar için,

Sat ekibi yetitirmek ve eitimlerine kaynak ve temel oluturabilecek kitaplar arayan sat eitmenleri için,

Günümüz koullarnda ve hayatn içinde aslnda hepimizin sat yaparak ve birilerini ikna ederek yaadmzn farknda olanlar için,

Olaanüstü bir temel kitap hazrlad

nce Kapak:

Sayfa Says: 185

Bask Yl: 2010

e-Kitap:

Format: epub32x32.png

Sayfa Says: 102

Bask Yl: 2007

Dili: Türkçe
Yaynevi: Mediacat Yaynclk

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali

Editore Mediacat Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785881407

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "yi Satc Olmak"

yi Satc Olmak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima