Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

239 Poprawa mylenia biznesowego poprzez warcaby i szachy:

Govert Westerveld
pubblicato da Govert Westerveld

Prezzo online:
8,00

"Warcaby s jak ycie codzienne. Warcaby obejmuj wszystko, wszystko zwizane z codziennym yciem odzwierciedla si w warcabach. Koncentracja, determinacja, mylenie z wyprzedzeniem, relatywizacja, wyobrania, agresja, szczcie, smutek, popenianie bdów, poprawianie bdów, a take aspekty psychologiczne. Warcaby s kompletnym dowiadczeniem, ale tak jest tylko wtedy, gdy osigniesz pewien poziom." (Harm Wiersma)

Suma tych atrybutów obecnych zarówno w grze w warcaby, szachy, jak i w aktywnym yciu zawodowym mona opisa jako "umiejtnoci przedsibiorcze". Tak jak gracz w warcaby musi rozway róne aspekty gry, aby odnie sukces, przedsibiorca lub specjalista w wiecie biznesu musi wykorzysta szereg umiejtnoci, aby odnie sukces w konkurencyjnym i dynamicznym rodowisku.

Dettagli down

Generi Hobby e Tempo libero » Quiz e Giochi » Altri giochi » Giochi da tavolo e giochi al chiuso » Scacchi

Editore Govert Westerveld

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 18/11/2023

Lingua Polacco

EAN-13 1230007083013

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "239 Poprawa mylenia biznesowego poprzez warcaby i szachy:"

239 Poprawa mylenia biznesowego poprzez warcaby i szachy:
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima