Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

24-timmarskoden : Hur tajming av mat, sömn och träning ger effekter på hjärna, immunförsvar och vikt

Satchin Panda
pubblicato da Bonnier Fakta

Prezzo online:
11,69

En kod för att hålla dig friskare, gladare och smalare, finns det? Ja, och den är enkel att knäcka! Det handlar om att följa dina inneboende dygnsrytmer. Helt enkelt att äta, träna och sova vid rätt tid på dygnet. Vad sägs om att NÄR du äter är viktigare än vad? Satchin Panda är världsledande inom denna banbrytande forskning som kan komma att revolutionera många människors hälsa och liv. Ett enkelt sätt att minska risken inte bara för övervikt, cancer och hjärtkärlsjukdom, utan även för depression, demens och autoimmuna sjukdomar. Häng med på en spännande resa om våra organs inneboende klockor och dess påverkan på din hälsa!

Dettagli

Generi Non definito

Editore Bonnier Fakta

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/12/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789178871247

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "24-timmarskoden : Hur tajming av mat, sömn och träning ger effekter på hjärna, immunförsvar och vikt"

24-timmarskoden : Hur tajming av mat, sömn och träning ger effekter på hjärna, immunförsvar och vikt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima