Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

8. La bruixa de les flames

Tea Stilton
pubblicato da Estrella Polar

Prezzo online:
4,99

Les Bruixes Grises han tornat... El Regne de la Fantasia perilla!

Ara que el Rei Malvat i el Príncep sense Nom dormen a la Roca de la Son, s'anuncia una època de prosperitat per al Gran Regne. Però, just quan sembla que tot comença a anar bé, una ombra sinistra es perfila a l'horitzó: les Bruixes Grises han tornat. Les antigues aliades del Rei Malvat, uns éssers intemporals, estan decidides a combatre les Princeses amb les armes de la Màgia Incolora. En el curs d'un conflicte sense precedents, les cinc filles del Rei Savi descobriran que en el passat de les bruixes hi ha un secret amagat entre els plecs del temps, i l'hauran de desvelar per poder-les derrotar.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Estrella Polar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/05/2014

Lingua Catalano

EAN-13 9788490571064

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "8. La bruixa de les flames"

8. La bruixa de les flames
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima