Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tim Riggs cserkészparancsnok minden évben egyszer útra kel egy cserkészcsapattal - úgynevezett falkával - a kanadai vadonba. A Falstaff-szigeten töltend három napos táborozás, hegymászás és túlélési ismeretek elsajátítása nem csak számára, de a fiatal cserkészeknek is az igazi nyaralást jelenti. Mégis, sehogy sem tud szabadulni az érzéstl, hogy ez az év valamiért más lesz, mint a többi. Valami várni fog rájuk a sötétben. Valami végtelenül gonosz

Éjszaka érkezik hozzájuk. Ijeszten vékony, zavarbaejten sápadt és telhetetlenül éhes. Egy kimondhatatlan gyötrelmektl szenved férfi, szervezetében valami titokzatos szörnységgel, ami gyorsabban terjed a félelemnél. A szárazföldtl elvágva a csapatnak olyan borzalmakkal kell szembenéznie, amelyhez foghatót a tábortz körül elmesélt legrémisztbb történetekben sem tudtak volna kitalálni. A túléléshez meg kell küzdeniük a félelmeikkel, a tomboló elemekkel és végül egymással is.

Nick Cutter részben A legyek urát, részben a 28 nappal késbbet idéz, magával ragadó és feszes tempójú regénye egyenesen a rettegés legmélyére taszít, a sötétség szívébe, ahol a félelem uralkodik a józan ész felett.

A frászt hozta rám, le sem tudtam tenni. Igazi horror a legjobb fajtából." 
Stephen King

Utazás a félelem és elkeseredettség vad világába sokáig kísérteni fogja az olvasót." 
Christopher Golden

A falkában nincs megállás. Zseniális és mélyen felkavaró regény, amit nem lehet letenni. Egyszeren végig kell olvasni." 
Jonathan Maberry

Egyes thrillerektl borzongunk, másoktól libabrösek leszünk. A falkától kiugrunk a brünkbl Cutter vizuális megoldásai súlyosan nyomasztóak és rendesen betalálnak. Nem szégyen csak jól megvilágított, forgalmas helyeken olvasni." 
Kirkus Reviews

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Horror e gotica , Fantasy Horror e Gothic » horror e Dark Romance

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/02/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634190950

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A falka"

A falka
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima