Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

ACT i teori och tillämpning : vägen till psykologisk flexibilitet

Kelly G. Wilson - Kirk D. Strosahl - Steven C. Hayes
pubblicato da Natur & Kultur

Prezzo online:
37,99

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) har på kort tid förändrat synen på psykoterapi och vad som orsakar mänskligt lidande. I detta standardverk beskriver grundarna terapiformen, från relationsinramningsteori till övningar och metaforer.

ACT utgår från att lidande i huvudsak uppstår utifrån normala psykologiska processer, i synnerhet människans språk och kognition. För att främja psykologisk flexibilitet betonas emotionella, interpersonella och upplevelsebaserade aspekter i behandlingsarbetet. Syftet är att klienten ska kunna och våga närma sig det som är viktigt i livet - även om det är smärtsamt.

Denna andra utgåva är kraftigt omarbetad och speglar den omfattande utveckling som skett inom forskning, teori och klinisk tillämpning. Med hjälp av många fallexempel och dialoger visar författarna hur ACT kan bedrivas i praktiken.

Boken är användbar för såväl nybörjaren som för den mer erfarna ACT-terapeuten.

"Det är spännande läsning och boken är på många sätt en guldgruva för den som vill få ett ordentligt grepp om en aktuell behandlingsmodell inom KBT-spektret. Boken är rik på såväl teoretiska som praktiska guldkorn."

Ur förordet av bokens fackgranskare Niklas Törneke, psykiater och leg. psykoterapeut, och Tobias Lundgren, leg. psykolog och leg. psykoterapeut.

Steven C. Hayes, fil.dr, professor vid psykologiska institutionen, University of Nevada, USA.

Kirk D. Strosahl, fil.dr, psykolog vid Central Washington Family Medicine i Yakima, Washington, USA-

Kelly G. Wilson, docent i psykologi vid University of Mississippi, chef för Center of Contextual Psychology och för ACT Treatment Development Group.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Natur & Kultur

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/04/2014

Lingua Svedese

EAN-13 9789127139848

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "ACT i teori och tillämpning : vägen till psykologisk flexibilitet"

ACT i teori och tillämpning : vägen till psykologisk flexibilitet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima