Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Käytännönläheinen oppikirja aaltopahvin valmistuksesta ja jalostuksesta. Se on suunniteltu erityisesti koulutukseen alan uusille työntekijöille, vanhojen työntekijöiden täydennyskoulutukseen ja ammattitutkinnon suorittajille. Huomioon on otettu myös ammattikorkeakoulujen opintovaatimukset, joten tämä oppikirja on hyödyllinen kaikille, jotka haluavat syventää tietämystään aaltopahvin valmistuksesta ja jalostuksesta.

Dettagli down

Generi Scienza e Tecnica » Ingegneria e Tecnologia » Ingegneria meccanica e dei materiali

Editore Books On Demand

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/03/2024

Lingua Finlandese

EAN-13 9789515685445

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Aaltopahvi"

Aaltopahvi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima