Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Achtervolgd van Lisa Sanders is het eerste boek in de serie over rechercheur Tess Thompson, voor lezers van o.a. MJ Arlidge en Robert Bryndza. Tess start een onderzoek nadat een meisje is aangerand.

De thriller Achtervolgd van Lisa Sanders is het eerste deel in de serie over rechercheur Tess Thompson. Achtervolgd is spannend, en perfect voor de lezers van politiethrillers met een sterke vrouw in de hoofdrol, zoals de series van MJ Arlidge, Robert Bryndza en Helen Fields.

Rechercheur Tess Thompson is net overgeplaatst van Rotterdam naar een landelijker gelegen stad. Wegens een conflict op haar werk kon ze niet in Rotterdam blijven. Door haar nieuwe collega's wordt ze helaas niet met open armen ontvangen, al kan ze het goed vinden met haar leidinggevende, Tom Verhoeven. Ze krijgt bijna direct een grote zaak toegewezen: een minderjarig meisje doet aangifte van aanranding en Tess start een onderzoek. Als de zaak in een stroomversnelling raakt, bekruipt Tess het gevoel dat er een link is met haar eigen verleden

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence » Gialli, mistery e noir » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Ambo/anthos B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/08/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789047205593

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Achtervolgd"

Achtervolgd
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima