Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tot 1943 merkt de familie Top weinig van de oorlog. Maar op een dag komt er een man langs op hun boerderij. Hij vraagt hen of ze Joden onderdak willen bieden. De onderduikers verschuilen zich in het kippenhok. Maar als dat te gevaarlijk is, bouwen de boer en zijn zoons een hut in het bos. Alles lijkt goed te gaan, tot buurman Van der Wal verraad pleegt... In dit spannende oorlogsboek wordt een verhaal verteld dat echt gebeurd is.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti

Editore Erdee Media Groep - Uitgeverij De Banier

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/08/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789462785175

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Achtervolgd door de vijand"

Achtervolgd door de vijand
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima