Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Çdo vend ka një shtëpi të braktisur dhe çdo shtëpi e braktisur ka historinë e saj. Në qoftë se ndokush e ka harruar këtë gjë, "Ajo e errëta" na e ndërmend sërish.

Ngjarjet zhvillohen në Stora një fshat bregdetar pranë Sarandës, ku Lira, Alma dhe Oresti, fillojnë e rrëmojnë mes viteve të pluhurosura dhe hijeve të harruara të një shtëpie të braktisur, buzë detit, duke zbuluar se e historia e saj kërkon të përsëritet sërish. Dhe historia e shtëpisë së braktisur buzë detit është e trishtë, e dhimbshme dhe e mbushur me terror: përpara se të braktisej përfundimisht, ajo është djegur dy herë dhe, në secilën prej herëve, një fëmijë ka vdekur mes flakëve.

Por kjo do të zbulojnë tre shokët është vetëm njëra anë e historisë: ajo që dinë të gjithë. Ana tjetër e saj, është ajo e një bote të harruar e plot hije, që ekziston kudo, por nuk është askund dhe ku çdo gjë që ndodh, ndodh gjithmonë dhe përgjithmonë.

Njëkohësisht, këtë gjë do të zbulojë edhe shkrimtari Vilson Leka, kur mëson se gjithë suksesi i është shenjuar nga një prezencë e errët, që e ka tërhequr, dalëngadalë, drejt shtëpisë së braktisur.
Po çfarë është duke ndodhur? Përse historia është e destinuar që të përsëritet? Ka ardhur vallë koha që një çmim të paguhet?

Në garë me kohën, dikush duhet të zbulojë të vertetën, përpara se të jetë tepër vonë.

Sepse diku, mbi një shtrat prej hijesh, të një bote, që aty është, por dhe nuk është, ajo e errëta hap sytë e saj prej zjarri.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Horror e gotica , Fantasy Horror e Gothic » Narrativa gotica classica

Editore Enkelejd Lamaj

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 08/06/2022

Lingua Albanese

EAN-13 9781005334697

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ajo e errëta"

Ajo e errëta
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima