Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ak ve Evliliin Ezoterik Felsefesi

Fortune Dion
pubblicato da Hermes

Prezzo online:
6,44
7,11
-9 %
7,11

Ünlü ezoterist Dion Fortune'un bu yapt ortaya çkt zaman hayati olduu halde tabu olarak görülen bir konuda büyük yanklar yaratt. Dion Fortune, kadn ve erkek ilikilerini mevcut psikolojik ve fizyolojik anlayn ötesinde içsel olarak eril ve diil,pozitif ve negatif güçlerin dengelenmesi olarak ele almaktadr. Bu iki kutup arasndaki iliki kademe kademe en yüksek ruhsal bilinç düzeyine kadar varln sürdürür. ki zt kutup olarak ele ald erillik ve diilik hem erkekte hem de kadnda vardr. Erkeklerde diil kutup pasif ve eril kutup aktiftir. Kadnlarda ise, eril kutup pasif ve diil kutup aktiftir. Erkekler fiziksel ve zihinsel düzeyde pozitif ve egemendir. Kadnlar ise duygusal ve ruhsal düzeyde pozitif ve egemendir. Cinsellikte kadn ve erkek arasnda bir enerji döngüsü oluur. Psiik enerjiler platonik ilikilerde bile karlkl olarak kiiler arasnda gidip gelir. Salkl bir ilikinin ruhsal gelimedeki gerekliliini açklayan Dion Fortune, ayrca patolojik durumlar da ele alr. nsanln büyük bir kesimince bilinmeyen yanlaryla cinsellii, ak ve evlilii ele alan ve bunlarn arkasnda yatan evrensel yasalar açklayan bu kitapta, konunun daha iyi anlalmas için, ilk bölümlerde etraflca ezoterik açdan evren ve insan yapsn herkesin anlayaca bir dilde açklamaktadr. Kitabn sön bölümlerinde ise, ideal evlilik, eruhlar, kürtaj, rastgele cinsel iliki, cinsel perhiz ve riyazet gibi karmak konulara ezoterik açdan net ve aydnlatc yorumlar getirmektedir.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Hermes

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/09/2015

Lingua Turco

EAN-13 9789756130377

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ak ve Evliliin Ezoterik Felsefesi"

Ak ve Evliliin Ezoterik Felsefesi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima