Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pitanja etike, morala, estetike i nadasve povijesti i politike zaokupljaju svakoga od nas. Svakodnevno se suoavamo s raznim dvojbama, idejama i problemima, od kojih se veina odražava na naš život, ponekad izravno, a ponekad neizravno. Pokušavamo pronai izlaz iz tog labirinta, ali esto ga nema, jer život više slii beskonanoj zavojnici negoli ravnom putu Claudio Magris, jedan od najvažnijih svjetskih esejista i romanopisaca, u knjizi Al' povijesti nije kraj upravo sebe, a i nas stalno iznova suoava sa svijetom u kojem živimo. Preispitujui granice dijaloga, pišui o svjetovnosti i crkvi, o školovanju i vojsci, o zloinima i kaznama, o laicizmu i politici, Magris upotrebljava i razum i srce. Polazei iz iskustva multikulturnog Trsta, odašilje poruke kako biti otvoren, spreman na dijalog, i kako shvatiti svijet oko sebe koji se mijenja naoigled, a u biti ostaje isti. Sona, precizna, beskompromisna i svevremenska knjiga Al' povijesti nije kraj oaravajua je i upozoravajua u svakom svom detalju i u cjelini.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Fraktura

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/11/2018

Lingua

EAN-13 9789533580142

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Al' povijesti nije kraj"

Al
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima