Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Elinizdeki kitap akademik bir çalma olmayp yalnzca Hâkimlik ve dier merkezi snavlara girecek örencilere yönelik olarak hazrlanmtr. Bu amaçla da geçmi yllarn özellikle de son birkaç yln çkm sorular dikkatle incelenmitir. Bu incelemeden çkan sonuç udur ki snav sorularnda 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)'na sk skya bal kalnmakta, dorudan bilgi sorular sorulduu gibi örencinin soyut bilgiyi somut olaya uygulama kabiliyetini ölçen pratik sorular da sorulmaktadr.

Bu çerçevede kitap sekiz bölümden olumakta, her bir bölümde de konu anlatm ve çalma sorular yer almaktadr.

Konu anlatmnda, CMK'da yer alan kurumlar sistematik ve örnekler vererek açklanmaya çallm, konunun özünü ifade eden anahtar kelime ya da kelime gruplar koyu renkli kalemle belirtilmitir.

Soru ksm ise kendi içinde çalma sorular ve test olmak üzere iki bölümden olumaktadr. Çalma sorular ilgili bölümle ilgili geçmi yllarda sorulan sorularn benzerlerinden olumaktadr. Bu sorular ile örencinin snav sorularn aina olmas amaçlanmaktadr.

Testler ise ilgili bölümle ilgili özellikle son birkaç ylda sorulan sorular esas alnarak hazrlanm sorulardan olumaktadr. Testin sonunda ayrca çözümler de verilerek örencinin bilgi tekrar yapmas amaçlanmtr.

Her ne kadar örencilerimizin baars için elimizden gelen gayreti göstermi olsak da her çalma gibi bu çalma da içinde eksiklikler barndrmaktadr. Kitaba dair eletiri, eksiklik ve tavsiyelerinizi hserdaralc@gmail.comadresine veya @yasarmirzaoglu instagram hesabna gönderme zahmetinde bulunursanz, hem bizi daha çok çalmaya tevik etmi hem de bundan sonra daha güzel eserler verebilmemize imkân salam olacaksnz. lginize imdiden teekkür ederim.

Hayatmzn vazgeçilmezi ancak zorlu bir süreç olan snava hazrlk sürecinde tüm örencilere kolaylk, azim ve sabr diliyor ve snavlarda baarl olmalarn tüm kalbimle temenni ediyorum.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Diritto

Editore Astana Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/06/2020

Lingua Inglese

EAN-13 1230003959862

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Alesta Ceza Muhakemesi Hukuku"

Alesta Ceza Muhakemesi Hukuku
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima