Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Alleen op de wereld

Allard Schroder - Hector Malot
pubblicato da Vrije Uitgevers, De

Prezzo online:
13,95

Alleen op de wereld is het lievelingsboek van vele kinderen en volwassenen: al honderdvijfentwintig jaar wordt van generatie op generatie het hartverscheurende en ontroerende verhaal voorgelezen over de lotgevallen van de vondeling Rémi. De wereld stort ineen voor Rémi als hij hoort dat vrouw Barberin, die hem jarenlang als haar eigen kind heeft verzorgd, niet zijn werkelijke moeder is. Als hij dan ook nog door zijn hardvochtige pleegvader wordt verkocht aan een rondreizend artiest, begint voor Rémi een wanhopige zwerftocht. En na de dood van zijn goede leermeester Vitalis staat hij er dan helemaal alleen voor en zal het lang duren voor hij weer iemand ontmoet die hij kan vertrouwen.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Vrije Uitgevers, De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/02/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789460310331

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Alleen op de wereld"

Alleen op de wereld
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima