Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Samatya, denizi ile balantsn kesen sahil yoluna, bostanlarna saldran beton yaplara, adn unutturma çabalarna, gidip de dönmeyenlerine ramen zamana elinden geldiince direndi, direniyor. Meydanyla, tarihi eserleriyle ve hiç büyümeden yalanan insanlaryla "Yarçlaryla" Onlar bir ara naslsa, 24. No'lu Ganyan Bayii'nden balarn uzatp darya baktklarnda, hayatn sonbaharnn geldiine aar kalrlard. K, çounu zamann içinden çekip ald. Hattat Osman aabey, manav Recep, Zeynel, Doktor, Ceyhun, Minas, Profesör Kevork, Ünal, Karanimo, Poldi ve daha niceleri, sahici iki cennetin, "Kou"nun ve Samatya'nn unutulmaz "müptezelleri"ne alçakgönüllü bir armaan bu..."
(Tantm Bülteninden)

"Koucu kouyu aka tercih edecek, dünyadaki son kiidir. Ak var m yok mu, bilinmez, ama kou vardr, hem de öyle elle tutulacak bir uzaklkta, bayide deilse, trenle yarm saat uzakta sana kucan açp bekler.

Demek kocas -ya da nianls, sevgilisi, neyse ne- sahici bir at yarçs olan kadn, içi en rahat kadndr; yani kou süreleri boyunca tabii..." (Kitabn içinden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 186

Bask Yl: 2015

e-Kitap:

Sayfa Says: 146

Bask Yl: 2015

Dili: Türkçe
Yaynevi: Encore

Dettagli

Generi Non definito

Editore Encore

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786007073

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Altlnn Son Aya"

Altlnn Son Aya
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima