Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Altn Köle-Anadolu'da Bir Zamanlar

smet Bertan
pubblicato da Gün Kitapl

Prezzo online:
2,51

Belgesel yapmcs, ödüllü yazar smet Bertan'n, eski Anadolu Uygarlklar'n günümüze tayan ve geçmii olduu kadar bugünü de aydnlatan tarihsel romanlar koleksiyonu "Anadolu'da Bir Zamanlar" yedinci kitabna ulat! Roman, MÖ 600'lü yllarda, bugünkü Van (Tupa) ve çevresindeki sert corafyada geçen olaylar canlandryor. Farkl dillere ve kültürlere sahip onlarca halk barndran Anadolu'da büyük bir uygarlk olan Urartu, romann kahramanlarndan biri. Kölelik sisteminden iktidarlarn güç mücadelesine, sradan insann hayatta kalma çabalarndan büyük bir uygarln yarattklarna dek birçok konu, sinema tadnda bir kurguyla ve edebiyatn zengin canlandrma gücüyle ileniyor. Selçuklu'dan Osmanl'ya, Hititler'den Kapadokya'ya, Karadeniz Amazonlar'ndan Frigya'ya uzanan koleksiyonun dier kitaplar; Golat Kalesi Tutsa, Kaplan Kraliçe, Kraln Elçisi, Midas ve Sihirbaz, Boa Güreçisi ile Korsan Kzlar. Kitaplklarda gelecee uzanacak ve keyifle okunacak kitaplar.

Elinde liri, dilinde efsaneleriyle gezgin bir öykücü olma yolundaki Orion'un yaam, korsanlar tarafndan esir alnmasyla altüst olur ve Akdeniz'in korkunç köle pazarlarndan birinde Urartu hükümdar için satn alnr. Tükenmeyen hayat tutkusuyla ayakta kalan Orion, kiilii ve yetenekleriyle, ta ocaklarndan arenaya uzanan serüveninde mimarlar, güçlü prens ve prensesleri adeta büyüler. Uçurumlar Ülkesi Urartu'nun gelecei onun da geleceidir artk...

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Gün Kitapl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786059405430

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Altn Köle-Anadolu'da Bir Zamanlar"

Altn Köle-Anadolu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima