Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Brazilië, 1949. Na een zware kanotocht langs een zijtak van de Amazonerivier, bereikt een fotograaf een Engels ziekenhuis. Voor hij sterft, vertrouwt hij de dominee van het ziekenhuis een aantal bizarre foto's toe. De dominee brengt ze naar het Engels consulaat in Manaus, de hoofdstad van Amazonia. Op een van de foto's staat een wezen dat niets menselijks heeft... Meer is er niet nodig om MI6 en hun speciale agente, Kathy Austin, te alarmeren!EXTRA: een dossier over nieuwe projecten van Léo, waaronder Mermaid Project

Dettagli

Generi Fumetti » Graphic Novel , Romanzi e Letterature » Narrativa a Fumetti

Editore Standaard Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/11/2016

Lingua Olandese

EAN-13 5420077131134

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Amazonia 1"

Amazonia 1
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima