Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ang Aking Nanay ay Kamangha-mangha

KidKiddos Books - Shelley Admont
pubblicato da KidKiddos Books

Prezzo online:
5,49

Sa nakakaantig na istoryang ito, inilarawan ng isang batang babae kung paano naging kamangha-mangha ang kanyang nanay. Masusubaybayan natin siya sa kanyang buong araw na may pagmamahal at pagmamalaki sa kanyang nanay.

Naiintindihan ng nanay niya ang nararamdaman niya at lagi niya itong tinutulungan sa kahit na anong problema. Kaya ng nanay niya na gawin ang pinakakumplikadong tirintas at kaya niyang ituro sa kanya ang mga praksyon.Kaya din siyang gisingin ng nanay niya at yakapin ng mahigpit kapag nalulungkot siya.

Sa nakakatuwang mga guhit at ang mensaheng makakaugnay ang lahat, isa itong perpektong aklat para sa mga bata at nanay.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Kidkiddos Books

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/06/2019

Lingua Tagalog

EAN-13 9781525912566

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ang Aking Nanay ay Kamangha-mangha"

Ang Aking Nanay ay Kamangha-mangha
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima