Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Anlarla Yurttan Sesler

efik Özturk
pubblicato da Ceres Yaynlar

Prezzo online:
1,41

Mustafa öretmenin yaras tazelenmiti. Gözlerini çevrede gezdirdi, sonra derin bir iç çekti. Size inanamayacanz bir durumu daha anlatacam! u gördüünüz dere boyuna veya naraziye kabak, dut fidanlar dikmitik. Aaçlar birkaç yl içinde kocaman olmulard. Okulda ipek böcekçilii yapacaktk ama yapmaya ömürleri
yetmedi. Bol bol dut yedik. imdi görüyorsunuz dere boyu çallk ve ot dolu. Tarla içinde tek aaç yok. te sonras ackl. Sonradan okulun sistemi deiti.
Okulun müdürü de deiti. Sonradan gelen müdür,
O Köy Enstitüsü denilen komünist yuvalarndan iz kalmayacak! deyip, bütün dut ve kavak aaçlarn
kestirdi. Köklerini bile söktürdü. imdi yerleri çal ve yabani otlarla dolu. Güzelim aaçlar sakncal komünist kurban oldu.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Ceres Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786257908320

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Anlarla Yurttan Sesler"

Anlarla Yurttan Sesler
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima