Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Assessment doen - nieuwe editie

Bas Kok - Ferry de Jongh
pubblicato da Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Prezzo online:
11,99

Veel mensen zien op tegen een assessment of psychologisch onderzoek. Niet helemaal onlogisch, want er hangt vaak veel van af. Maar met een goede voorbereiding hoeft niemand bang te zijn. Het assessment kent tal van varianten, zoals selectie-, ontwikkelings-, loopbaan- en e-assessments.

Voorbereiden heeft zin voor alle typen!

In deze geheel herziene druk kun je de IQ-test en het assessmentrollenspel oefenen, en lees je alles over het psychologisch onderzoek en de persoonlijkheidstest.

Bas Kok en Ferry de Jongh nemen al sinds 1990 assessments af. Met deze ervaring kunnen zij als geen ander advies geven over de ideale voorbereiding op assessments en psychologische tests.

Dettagli down

Generi Economia Diritto e Lavoro » Lavoro » Carriere e professioni: consigli

Editore Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/07/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789000348848

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Assessment doen - nieuwe editie"

Assessment doen - nieuwe editie
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima