Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Atatürk'ün Açk ve Gizli Celse Meclis Konumalar 1

Yalçn Toker
pubblicato da Toker Yaynlar

Prezzo online:
1,20

Türk Milletinin büyük kurtarcs ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'le ilgili bir çok kitap yazdm... Okula yeni balayan çocuklarmzn, okuma yazmay Atatürk sevgisi kazanarak örenmeleri için hazrladm "el yazl" 12 kitabm basld... Bunlardan sonra, örencilerimizin ilerideki snflarda Atatürk hakknda örenmeleri gereken "ilkeleri ve bilgileri" kapsayan 8 kitap daha hazrladm. Kendileri küçük, ama kapsamlar çok deerli olan bu 20 kitabmla önemli bir vatanseverlik hizmetini yerine getirdiime inanyorum.
(Önsözden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 192

Bask Yl: 2010

e-Kitap:

Sayfa Says: 118

Bask Yl: 2005

Dili: Türkçe
Yaynevi: Toker Yaynlar

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti

Editore Toker Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789754451986

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Atatürk'ün Açk ve Gizli Celse Meclis Konumalar 1"

Atatürk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima