Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Att bli den mäktiga Thor - Marvel
Att bli den mäktiga Thor - Marvel

Audiolibro Att bli den mäktiga Thor

Marvel
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
0,00

Thor är inte bara en superhjälte, utan ocksa en gud fran den nordiska mytologin! Den här berättelsen följer Jane Fosters otroliga resa där hon strävar efter att läka och hjälpa andra. När ödet sammanflätar hennes väg med den mäktige Thor och Avengers, tar Janes liv en extraordinär vändning. Hon far Mjölnirs kraft och blir den formidabla Thor, en superhjälte med uppdrag att skydda och rädda liv. Genom spännande strider, personliga uppoffringar och upptäckten av sitt sanna syfte omfamnar Jane sitt öde som den mäktiga Thor, en inspirerande berättelse om styrka, medkänsla och den orubbliga andan hos en hjälte.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie di animali , Fumetti » Supereroi a fumetti

Editore Saga Egmont

Formato Audiolibro

Durata 00:08.43

Pubblicato 11/12/2023

Lingua Svedese

EAN-13 9788728315361

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Att bli den mäktiga Thor"

Att bli den mäktiga Thor
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima