Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Augustinus: Jumalan Valtio XII kirja De Civitate Dei XII 1-28

Aurelius Augustinus
pubblicato da Books on Demand

Prezzo online:
7,49

Käsillä oleva XII kirja käsittelee 28 alaluvussaan ihmisen luonnon ja tahdon syntymistä Ilmoituksen, tieteen, historioiden ja luon-nonfilosofioiden mukaan Adamiin ja Eevaan asti. Olentojen luonnon laadun ja tahdon syntymisen tekijät, niiden ajoittuminen historiassa ja merkitykset ihmisen onnelle ja autuu-delle sekä valtioille tulevat tarkastelun keskiöön. Mainittakoon, että, paitsi Augustinuksen Jumalan valtio XI kirjaa, Valtteri Olli on aikaisemmin kääntänyt latinasta suomeen Augus-tinuksen Herramme Vuorisaarnan (De sermone Domini in monte) v. 1989, ja Augustinuksen Kristillisen opetuksen (De doctrina Christiana) v. 2009, toinen painos 2020. Myös v. 2014 julkaisemansa pro gradu -työnsä jälkitarkastelu, nimeltä: V Olli, Kirkkoisä Augustinuksen syntikäsitys Confessiones -teoksessa, sisältää hänen omien lausuntojen suomennoksia, kun Augustinus esittelee teoksiaan, elämäänsä ja oppiaan. Tämä V. Ollin teos tarkastelee Augustinuksen opetuksia erityisesti kristin-uskolle keskeisen synnnin ja armon -opin kannalta. Teos sisältää myös luettelon ja esittelyn Augustinuksen koko tuotannosta ja vaikutuksista. WSOY julkaisi prof. H Koskenniemen suomennoksen teoksen kymmenestä ensimmäsestä osasta v. 2003.

Dettagli down

Generi Religioni e Spiritualità » Fede, politica e società » Religione, argomenti generali

Editore Books On Demand

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/01/2022

Lingua Finlandese

EAN-13 9789528015642

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Augustinus: Jumalan Valtio XII kirja De Civitate Dei XII 1-28"

Augustinus: Jumalan Valtio XII kirja De Civitate Dei XII 1-28
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima