Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az égi és földi szerelemrl

Peter Nadas
pubblicato da Jelenkor Kiadó

Prezzo online:
7,41

A közömbösség, az erszak, a gylölet és a gyilkolás órái tényleg súlyosak és hosszúak. Ha összeadnánk ket, akkor sötét évszázadok jönnének ki. Ha ellenben a szerelem rövid óráit és fényl pillanatait is össze tudnánk adni, akkor ez talán egy még hatalmasabb idt tenne ki, valószínleg évezredeket, s így azután mégis pozitív lehetne a mérlegünk. Ezt halálosan komolyan gondolom. NÁDAS PÉTER A szerz három esszében, az 1989-ben tartott eladás mellett egy hosszú bevezet és egy ugyancsak terjedelmes jegyzet formájában járja körül a szerelem és szexus, a nemi szerep és az azzal kapcsolatos társadalmi elvárások viszonyának mentális és nyelvi vetületeit, mitikus és antik elzményeit.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Jelenkor Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/11/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636766771

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az égi és földi szerelemrl"

Az égi és földi szerelemrl
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima